วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐   วันที่  ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๐
  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ชั้น ๓
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.
          เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมกันแล้ว นางสุชาดา  พันธ์นรา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : ประธานแจ้งที่ประชุม   อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับคณะกรรมการกองทุน และแจ้งสภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก  การมีส่วนร่วมของส่วนราชการที่ช่วยกันดูแลผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑   รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี้
                   ยอดยกมา  ๘,๕๐๗,๕๘๒.๙๒   บาท
        รายรับ                                                 
เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                    ๑๑๐,๖๓๘.๒๐  บาท
     รวมรายรับ                                             ๑๔,๔๔๒    บาท
       รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๑                           ๔,๘๗๒    บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๒                                  ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๓                                   ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๔                                ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๕                               ไม่มี
รวมรายจ่ายทั้ง ๕ กิจกรรม เป็นเงิน                   ๔,๘๗๒             บาท
          คงเหลือเงินกองทุนฯ                                    ๘,๕๑๗,๑๕๒.๙๒    บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ : การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน/ภาคประชาชน      โครงการ

โครงการที่ ๑  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ)
          โครงการนี้เป็นโครงการของทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านสุขภาพและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักว่าตนเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เอาใจใส่ในการดูแลตนเองตามความเหมาะสม ให้ความสำคัญในการดูแลทางด้านสุขภาพจิตควบคู่กันไปด้วย จากการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี ผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งกิจกรรมที่ทำจะช่วยให้หายเหงาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจในระดับต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และผู้ที่สนใจ จำนวน ๔๕๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และทางชมรมฯได้สนับสนุนเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๒  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
          โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะรวมกลุ่มเพื่อดูแลผู้สูงอายุมีสุขภาพดี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๑๐๐ คน มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ กิจกรรม  ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสุขภาพสมาชิกศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง  กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทางศาสนา เดือนละ ๑ ครั้ง มีทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย(ไม้พลอง ยางยืด โยคะ) เดือนละ ๒ ครั้ง กิจกรรมที่ ๔ อบรมการดูแลสุขภาพและการบำบัดโรคด้วยแผนไทย ปีละ ๑ ครั้ง   กิจกรรมที่ ๕ ป้องกันฟื้นฟูโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง  กิจกรรมที่ ๖ การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งช่วยดูแลช่องปากให้สะอาด ไม่มีการติดเชื้อ ตั้งแต่กิจกรรม ที่ ๑ – ๖ ใช้เวลาดำเนินการรวม ๘ เดือน ทุกกิจกรรมได้มาจากการขอความเห็นจากสมาชิกศูนย์ผู้สูงอายุ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ทั้ง ๖ กิจกรรม จำนวน ๑๒๕,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน    กิจกรรม
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับตัวดีขึ้น สนใจเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ข้อเสนอแนะ  กิจกรรมที่ ๑ ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็นกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ   และกิจกรรมที่ ๒ ปรับชื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจิต แทน
 มติที่ประชุม : อนุมัติ และให้แก้ไขในข้อเสนอแนะ    

โครงการที่ ๓  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติดด้วยกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี ๒๕๖๐
          โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมบาสเกตบอลสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทางเลือกในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง เจ็บป่วยน้อยลง สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเยาวชน ลด ละ เลิก อบายมุขและห่างไกลยาเสพติด เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ดังนั้นทางชมรมฯจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติดด้วยกีฬาบาสเกตบอล ปี ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชายและหญิง จำนวน  ๕๐ คน โดยมี ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลอย่างถูกต้อง ใช้ระยะเวลา ๘ วัน  กิจกรรมที่ ๒ อบรมเยาวชนเรื่องพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๑๘,๑๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรไวนิลประชาสัมพันธ์ และซื้อเพิ่มอุปกรณ์กีฬาบาส  บางส่วนเพื่อทดแทนส่วนที่ชำรุด
 คณะกรรมการกองทุนฯ ควรปรับลดค่าวิทยากรให้เป็นแบบเหมาจ่ายต่อวัน แทนการจ่ายรายชั่วโมง และให้แทรกกิจกรรมอบรมเรื่องพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดระหว่างกิจกรรมอบรมบาสเกตบอล
มติที่ประชุม :  อนุมัติ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

โครงการที่ ๔  โครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร
          โครงการนี้เป็นโครงการของโรงเรียนเทศบาล ๓ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับนักเรียน เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจราจรมากขึ้น ฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยจราจร ลดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเป็นสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๗๔๙ คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๓๖,๓๘๐  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ และป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  เพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับกฎจราจรบนถนน และสามารถนำไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๕  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
          โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของโรงเรียนเทศบาล ๓  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ถูกวิธี ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามารถดูแลช่องปากได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรม จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มาให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑,๐๓๒ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๖๒,๗๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับซื้อ ยาสีฟัน แปรงสีพัน แก้วน้ำ ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี มีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดการปวดฟันในเด็ก
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๖  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน
          โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมแบดมินตัน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนที่สนใจเล่นแบดมินตัน ได้เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตันที่ถูกวิธี นำไปสู่สุขภาพพลานัยที่ดี  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีใจรักในการออกกำลังกาย ทำให้เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น พึ่งพาบริการสาธารณสุขน้อยลง เยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม ทางชมรมฯจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชนและประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๑๒๘,๓๕๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลูกแบดมินตัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และทางชมรมแบดมินตันได้มีการสมทบเงินเข้าจำนวน ๔,๕๕๐ บาท เป็นค่าเครื่องดื่ม
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  ให้ประชานและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้วิธีการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อที่ถูกวิธี ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๗  โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
          โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มนวดแผนไทย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย รู้จักการนวดที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำความรู้ที่อบรมไปใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมรู้จักสมุนไพรในการรักษาสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทย ในสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในสังคมเปลี่ยนไปมาก  ซึ่งประชาชน ในชุมชนขาดความสนใจในภูมิปัญญาไทย และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย เจ็บป่วยต่างๆ ในการดูแลสุขภาพแบบแผนไทย ซึ่งการนวดแผนไทยถือเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย การใช้สมุนไพรในการประคบลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ลดการฟกช้ำ ทำให้การไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ทางกลุ่มนวดแผนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดโครงการนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ อายุระหว่าง ๒๐ –๖๐ ปี จำนวน ๒๖ คน จะอบรม ๓ วันๆละ ๖ ชั่วโมง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯจำนวน ๑๙,๖๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่งดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้อย่างถูกวิธีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  นำไปดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและครอบครัว เป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาการนวดไทยและสมุนไพรไทย
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๘  โครงการนวดตนเองกับกายบริหารท่าฤาษีดัดตน  ๑๕ ท่า
          โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่มนวดแผนไทย  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  การนวดเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลรักษาสุขภาพของชนชาติไทย ซึ่งการนวดไทยและกายบริหารท่าฤาษีดัดตนเป็นที่สืบทอดมาช้านานแล้ว เป็นที่ล้ำค่าของคนไทย ที่สั่งสมสืบทอดมาแต่โบราณ คนไทยได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อมีอาการ ปวดเมื่อย เจ็บป่วย รู้จักผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าทางต่างๆ หรือให้ผู้อื่นนวดให้ ด้วยการบีบ นวด ยืด เหยียด ดัดดึงตนเอง หรือรู้ไว้ช่วยเหลือผู้อื่น การนวดเป็นศิลปะของการสัมผัสที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ทำให้รู้สึกสดชื่น ทั้งร่างกายและจิตใจ การนวดตนเองและกายบริหารท่าฤาษีดัดตนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีการพัฒนาการมาเป็นลำดับ และได้ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกระทั่งมีหลักในการปฏิบัติและวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระหว่างอายุ ๒๐-๖๐ ปี จำนวน ๒๖ คน เปิดอบรม ๓ วันๆละ ๖ ชั่วโมง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๓,๕๕๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพโดยไม่จำเป็น
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๙  โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ปี  ๒๕๖๐
          โครงการนี้เป็นโครงการของอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ เน้นเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯในระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนฯในแต่ละปีงบประมาณนั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดทางอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการจึงได้จัดโครงการขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
๑.คณะกรรมการบริหารกองทุนฯจำนวน ๑๗ คน    
๒.อนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผน จำนวน ๑๓ คน
๓.อนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ จำนวน ๓ คน  
๔.อนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน ๔ คน
๕.อนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน ๕ คน         
๖.คณะทำงาน ๗ คน
๗.แกนนำ อสม./คณะกรรมการชุมชน ๒๘ คน       
๘.แกนนำชมรมสร้างสุขภาพ ๑๕ ชมรม
๙.โรงเรียน ๑๒ โรงเรียน , ๖ ศูนย์เด็กเล็ก ๔ แห่ง ,๙ มัสยิด
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓๔๓,๑๐๐ บาท แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๘ กิจกรรม
๑.กิจกรรมประชุมซักซ้อมการจัดทำแผน
๒.กิจกรรมประชุมพิจารณาแผนกองทุนฯ ( อนุกรรมการแผน)
๓.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
๔.กิจกรรมประชุม สรุปสถานะการเงิน  รายงานการเงิน (อนุกรรมการฝ่ายการเงิน )
๕.กิจกรรมประชุมและการติดตามประเมินผล (อนุกรรมการฝ่ายติดตาม )
๖.กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนฯ
๗.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานกองทุนฯ
๘.การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานกองทุนฯ
 คณะกรรมการกองทุนฯ  ให้เพิ่มกิจกรรมการประชุมอนุกรรมการ การดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง LTC
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อติดตาม
เรื่องที่ ๑  : รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
          ๑.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ :
๑.๑รายงานการประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงานฯ  โครงการ จากส่วนราชการ ภาคประชาชน จัดในวันที่ ๘ – ๙ พย. ๕๙ ณ.ห้องประชุมมหาราช
๑.๒ รายงานการประชุมพิจารณาแผนกองทุนฯ ของอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙  แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม
กิจกรรมประเภทที่ ๑ สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข   ๔ หน่วยงาน  จำนวน  ๒๑ โครงการ เป็นเงิน  ๖๐๖,๖๓๒  บาท  ประกอบด้วย
๑. ร.พ.สุไหงโก-ลก  ๑๖  โครงการ
          ๒. ศสม.๑           โครงการ
          ๓. ศสม.๒            โครงการ
            ศูนย์บริการ       โครงการ
          กิจกรรมประเภทที่ ๒ สนับสนุนกลุ่ชมรม ภาคประชาชน  ๑๕  กลุ่ม / ชมรมจำนวน  ๒๔  โครงการ  เป็นเงิน  ๒,๕๕๓,๕๓๕  บาท ประกอบด้วย
          ๑.ชมรมผู้สูงอายุ           ๒ โครงการ
          ๒.ชมรมปันจักสีลัด         ๑ โครงการ
          ๓.ชมรมวิ่ง                  ๑ โครงการ
          ๔.ชมรมบาสเกดบอล      ๒ โครงการ
          ๕.ชมรมร้านอาหารฯ        โครงการ
          ๖.ชมรมบิ้กไบท์              โครงการ
          ๗.ชมรมอสม.เทศบาลฯ                โครงการ
          ๘.ชมรมนวด                            โครงการ
          ๙.กลุ่มโอโซน                            โครงการ
          ๑๐.สมาคมฮากกา                        โครงการ
          ๑๑.ชมรมเทนนิส                โครงการ
          ๑๒.ชมรมแบดมินตัน                      โครงการ
          ๑๓.ชมรมสายใยรัก                        โครงการ
          ๑๔.โรงเรียนเทศบาล ๓                   โครงการ
          ๑๕.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา                โครงการ
กิจกรรมประเภทที่ ๓ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์ผู้สูงอายุ  ศูนย์ผู้พิการ    กลุ่ม  ๒๖  โครงการ
เป็นเงิน  ๗๕๓,๙๔๒  บาท  ประกอบด้วย
๑.ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ  จำนวน      โครงการ 
๒ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   ๒๔  โครงการ 
กิจกรรมประเภทที่ ๔  บริหารจัดการกองทุนฯ     โครงการ  เป็นเงิน  ๘๕๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมประเภทที่๕   โรคระบาดและภัยพิบัติ     โครงการ   เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒.คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ:  ไม่มีเรื่องแจ้ง
          ๓.คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี  :  ไม่มีเรื่องแจ้ง
          ๔.คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินและติดตาม :  ติดตามประเมินผลจำนวน    โครงการ
         
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
          ประเด็นเหมาจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
          คุณอุทิศ   ศรนรา :  ในกรณีที่มีการอบรมหลายวัน เสนอเรื่องการเหมาจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรกำหนดอัตราเดียวกัน
          ปลัดเทศบาล : เนื่องจากโครงการมีความหลากหลาย เสนอให้มีความยืดหยุ่น ปรับตามบริบท หรือ ตามโครงการโดยให้คณะกรรมการกองทุนร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม              
                     

                                           ปิดการประชุม  ๑๒.๐๐ น.
                             นางปะอีซะห์    มะฮามะรีเป็น       บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
นางตันจุรีย์       ไชยลาภ          ตรวจทานและแก้ไขวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓
เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมกันแล้ว นางสุชาดา พันธ์นรา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : ประธานแจ้งที่ประชุม ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่ป่าพรุ จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่) และได้เชิญชวนชุมชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรในวันที่ ๑๒ สิงหาคม นี้
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
ยอดยกมา ๙,๑๐๓,๖๑๒.๔๘ บาท
๑ รายรับ
รับเงินคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๘,๒๖๓.๐๐ บาท
รวมรายรับ ๘,๒๖๓.๐๐ บาท
๒ รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๑ ๔๑,๘๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๒ ๘๗,๔๘๐ บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๓ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๔ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๕ ไม่มี
รวมรายจ่ายทั้ง ๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๒๙,๒๘๐ บาท
คงเหลือเงินกองทุนฯ ๘,๙๘๒,๕๙๕.๔๘ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ : การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน/ภาคประชาชน ๐ โครงการ
: เดือนนี้ไม่มีโครงการนำเสนอ
เรื่องที่ ๒ โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ (ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม)
ทางผู้เสนอโครงการได้มาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯได้เสนอแนะให้ทบทวน เช่นวิทยากรมีความจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความชำนาญด้านกีฬาลีลาศโดยตรง เนื่องจากกีฬาลีลาศเป็นกีฬาเฉพาะที่มีการออกกำลัง โดยใช้การขยับแขนขา ข้อมือ ข้อเท้า เอว ไหล่ มีการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี ถ้าฝึกไม่ถูกต้องจะทำให้เสียบุคลิกภาพได้ และในส่วนที่ค่าตอบแทนวิทยากร ทางชมรมได้สมทบงบประมาณบางส่วน ส่วนวันที่จัดอบรมจากเดิมจัด ๔๔ วัน ลดเหลือ ๒๒ วัน
มติที่ประชุม : อนุมัติโครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อติดตาม
เรื่องที่ ๑ : รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
๑.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ : แผนต่างๆในปี๒๒๕๙ ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะมีการทำเวทีประชาคมสุขภาพระดับตำบล โดยปรับจากการประชุมซักซ้อมการเสนอแผน เครือข่ายสุขภาพช่วงประมาณเดือน กันยายน นี้ ส่วนชมรมผู้พิการที่ยังไม่เคยเสนอแผนกองทุนฯอยากให้เสนอในปีงบประมาณนี้
๒.คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ: ไม่มี
๓.คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี : สตง.ได้ขอตรวจเอกสารของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตรวจเอกสารการเงินรายไตรมาส เอกสารและบัญชีกองทุนฯปี ๒๕๕๘ ฎีกาเบิกใช้เงิน และเอกสารการส่งใช้หลักฐาน
๔.คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินและติดตาม : ได้ออกติดตามประเมิน จำนวน ๖โครงการ
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ผู้นำชุมชนในการเป็นแกนนำการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง(งานจิตเวชโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก)
๒.โครงการครัวเรือนลดเค็มต้นแบบ ชุมชนโปฮงยามู (งานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก)
๓.โครงการคุณแม่คุณภาพ (งานแม่และเด็ก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก)
๔.โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพชาวชุมชน (ชุมชนโปฮงยามู)
๕.โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนบาโงเปาะเล็ง)
๖.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค อสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ปี ๒๕๕๙ (ชมรม อสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก)
เรื่องที่ ๒ กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
สำหรับกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ในขณะนี้งบประมาณ สปสช. เขต ๑๒ สงขลา
ได้โอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุพึ่งพิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 105,000 บาท ( 5,000 บาท / 1 คน ) และสปสช.ได้โอนเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อไปดำเนินการประชุม ผู้ช่วยเหลือดูแล ( CG ) และจัดทำแผน ลงไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงบ้างแล้ว ส่วนระเบียบการใช้จ่ายเงินยังไม่ชัดเจน รอความชัดเจนของสปสช.ที่จะออกระเบียบการใช้จ่ายเงิน ส่วนคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จะนัดประชุมเร็วๆนี้

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
โครงการเวทีเรียนรู้งานกองทุนสุขภาพตำบลต้นแบบ ๓ พื้นที่ (๑๐ ส.ค. ๕๙ ณ. เซนทรัลเฟส ชั้น ) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับคัดเลือกจาก สปสช.เขต ๑๒ สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมออกบูทนิทรรศการ กองทุนตำบลต้นแบบ ซึ่งกองทุนสุขภาพของโก-ลก นำเสนอในรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ในเขตชุมชนเมือง เรียบง่าย เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน ให้สามารถเข้าถึงกองทุนฯได้ โดยมีการทำงานที่เป็นระบบ มีอนุกรรมการทั้ง ๔ ฝ่ายช่วยขับเคลื่อน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีการทำงานที่เป็นเอกภาพ มีฉันทามติ มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพปิดการประชุม ๑๒.๐๐ น.
นางปะอีซะห์ มะฮามะรีเป็น บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
นางตันจุรีย์ ไชยลาภ ตรวจทานและแก้ไข