วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐   วันที่  ๗  มิถุนายน   ๒๕๖๐
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ชั้น ๓
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.
    เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมกันแล้ว นางสุชาดา  พันธ์นรา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : ประธานแจ้งที่ประชุม   ไม่มีเรื่องแจ้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับรองรายงานประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑   รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี้
        ยอดยกมา  ๙,๗๘๑,๙๑๖.๑๔   บาท
๑    รายรับ   
เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                   ๑๔,๒๑๘    บาท
       รวมรายรับ                    ๑๔,๒๑๘     บาท
๒    รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๑                              ๔๐,๐๒๐        บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๒                           ๔๖๔,๕๕๐        บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๓                           ๕๐๒,๐๙๗        บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๔                               ๕,๓๗๕        บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๕                   ไม่มี
รวมรายจ่ายทั้ง ๕ กิจกรรม เป็นเงิน                    ๑,๐๑๒,๐๔๒         บาท
    คงเหลือเงินกองทุนฯ                                ๘,๗๘๔,๐๙๒.๑๔    บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ : การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน/ภาคประชาชน   ๙   โครงการ
โครงการที่ ๑  โครงการอบรมการป้องกันฟื้นฟูภาวะเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
    โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันพลัดตกหกล้ม ลดภาวะเสี่ยง พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุนำการออกกำลังกายปรับใช้ป้องกันการพลัดตกหกล้มด้วยตนเอง  สำหรับการหกล้มในผู้สูงอายุ หากเกิดขึ้นแล้วมีแน้วโน้มที่จะพิการ และเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในบ้านและสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเอง ดังนั้นการให้ข้อมูลความรู้เรื่องการหกล้มในผู้สูงอายุ มีความจำเป็น การประเมินความเสี่ยงการหกล้มด้วยตนเอง หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมาช่วย ป้องกันการหกล้ม การออกกำลังกายที่เหมาะสมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ซึ่งมีวิธีการออกกำลังกายง่ายๆสามารถทำเองได้ที่บ้าน หรือทำเป็นกลุ่ม จากการสอบถามสมาชิกชมรมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและสมาชิกทั่วไป ๑๐๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าวิทยากร
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
 มติที่ประชุม : อนุมัติ   
โครงการที่ ๒  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกนนำสตรีมุสลิมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แบบบูรณาการ
    โครงการนี้เป็นโครงการของแกนนำสตรีมุสลิม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง ปัจจุบันกลุ่มสตรีมุสลิมได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นผู้สูงอายุ และอยู่ที่บ้านโดยลำพัง เพราะบุตรหลานออกไปประกอบอาชีพทำให้ต้องอยู่เพียงลำพัง ขาดผู้ดูแลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลในด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสคณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับแกนนำสตรีมุสลิมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น สตรีมุสลิม จำนวน ๘๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯจำนวน ๑๐๓,๗๖๐ บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสุขภาพแกนนำสตรีมุสลิมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและสาธิตการทำน้ำสมุนไพร
กิจกรรมที่ ๒ ให้ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม เรียนคัมภีร์อัลกุรอาน เดือนละ ๑ ครั้ง
กิจกรรมที่ ๓ ให้ความรู้และการออกกำลังกายโดยใช้ไม้พลอง ยางยืด  ผ้า
กิจกรรมที่ ๔ ให้ความรู้และวิธีการนวดเพื่อสุขภาพเพื่อช่วยเหลือตนเองได้
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมุสลิมได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต   เสนอแนะให้ปรับระยะเวลาดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และปรับลดงบประมาณในบางกิจกรรม
 มติที่ประชุม : อนุมัติ    
โครงการที่ ๓  โครงการสร้างเสริมสุขภาพยุวชน คนรักฟุตบอล – ฟุตซอล ๒๐๑๗ รุ่นที่ ๑ และ ๒
    โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมฟุตบอล  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  กีฬาฟุตบอล เป็นชนิดกีฬาที่ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มยุวชนเยาวชน ๙- ๑๒ ปี ขึ้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม ยุวชน เยาวชน ใช้กีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเป็นสื่อการส่งเสริมสุขภาพ รักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด โดยจัด ๒ รุ่น (๑ รุ่นมี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มฟุตบอล / กลุ่มฟุตซอล )  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มยุวชนอายุ ระหว่าง ๙-๑๒ ปี จำนวน ๒๔๐ คน จากทั้งหมด ๒๘ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ใช้เวลาฝึกอบรม ๑๕ วัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน  ๒๕๙,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ทดสอบความรู้  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  กิจกรรมให้ความรู้   ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล   ฟุตซอล 
 คณะกรรมการกองทุนฯ  มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่เพิ่มทางเลือกในการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนที่สนใจกีฬาฟุตบอล  ฟุตซอล   แต่ให้ปรับเรื่องประกาศนียบัตรให้ออกในนามชมรมแทน  และเพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทนการให้สุขศึกษา ทุกวัน
มติที่ประชุม :  อนุมัติ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
โครงการที่ ๔  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๒ ปี ๒๕๖๐
    เป็นโครงการของศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๒ จัดขึ้นเพื่อคืนข้อมูลสุขภาพให้ชุมชนทราบ เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  และได้รับการดูสุขภาพและเข้าถึงบริการได้มากขึ้น  เพิ่มพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำ และสร้างภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก งานอนามัยและเด็กเป็นบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลก่อนตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการสมวัยทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ทางศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๒ มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กร่วมกับชุมชน โดยจัดเวทีประชาคม การจัดตั้งแกนนำในการติดตามงาน และพัฒนาศักยภาพ อสม.และสร้างภาคีเครือข่ายให้สามารถช่วยเหลือดูแลสมาชิกในชุมชนได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๕,๒๐๐ บาท โดยแบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งแกนนำในการติดตามงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชนและให้ความรู้ จำนวน ๖,๘๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และติดตามหญิงหลังคลอด ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๓ สร้างเสริมสุขภาพเด็กอายุ ๐-๕ ปี ให้มีสุขภาพดี (เป้าหมาย ชุมชนละ ๒๐ คน ๑๔ ชุมชน) ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๔ คลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกฝากครรภ์เคลื่อนที่  ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๕ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กที่บุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์  จำนวน ๘,๔๐๐ บาท
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  ช่วยแก้ปัญหาแม่และเด็กในพื้นที่
 มติที่ประชุม : อนุมัติ    
โครงการที่ ๕  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี ๒๕๖๐
    เป็นโครงการของศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๒  ปัจจุบันปัญหาสุขภาพที่สำคัญ มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้แนวโน้มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม  โรคดังกล่าว ได้แก่โรค ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมอง หากได้รับการดูแลไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ทำให้เพิ่มภาระแก่ครอบครัวในเรื่องการดูแล เศรษฐกิจ ค่ารักษาพยาบาล จากการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๒ ในปี ๒๕๕๙ พบว่ามีกลุ่มเป้าหมาย คัดกรองประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบทั้งหมด ๓.๙๐๙ ราย แบ่งเป็นความดันโลหิตกลุ่มปกติ ๑,๕๑๒ ราย   กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ๑,๐๗๙ราย  เบาหวานกลุ่มปกติ ๓,๐๓๔ ราย กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ๓๐๑ ราย ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง ทั้งในเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย  อารมณ์    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๒๖,๔๐๐ บาทเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  เป็นการเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ในกลุ่มเสี่ยง
มติที่ประชุม : อนุมัติ 
โครงการที่ ๖  โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก
    เป็นโครงการของงานรักษาพยาบาลในชุมชน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อจัดระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพ สุขภาพจิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแก่ผู้สูงอายุได้ถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ จากข้อมูลในพิ้นที่ อ.สุไหงโก-ลก มีผู้สูงอายุ ๓,๖๓๐ ราย พบว่าผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน ๒๔ ราย ติดบ้านจำนวน ๓๕ ราย ติดสังคม ๓,๕๗๑ ราย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว จำนวน ๒๔ ราบ การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพด้วยความยากลำบาก และในการดำเนินชีวิตประจำวันต้องพึ่งพาดูแล ซึ่งบางคนขาดคนดูแลและพักอาศัยโดยลำพัง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการดูแลของชุมชนในการเยี่ยมดูแลสุขภาพทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม จึงต้องมีการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ๑๐ คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๕ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯจำนวน ๔๗,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจำเป็น เพื่อใช้ใน ๕ กิจกรรม คือ ๑ ประชุมคณะทำงาน ๒. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฯ ๓.จัดทีมหมอครอบครัวออกเยี่ยมบ้านกลุ่มติดเตียง ๔. ประกวด CG  ดีเด่น  ๕. สรุปและประเมินผล
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  เสนอให้ปรับกิจกรรมประกวดเป็นถอดบทเรียนการทำงานของผู้ดูแล  ให้ปรับระยะเวลาดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน โดยเริ่มจาก มิย.เป็นต้นไป
 มติที่ประชุม : อนุมัติ    และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
โครงการที่ ๗  โครงการชุมชนต้นแบบ สุขภาพพอเพียง
เป็นโครงการของงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพตนเอง มีทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ จากผลการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในชุมชนสันติสุข ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๕๙ จำนวน ๒๙๐ ราย พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทางกลุ่ม อสม.ร่วมกับศูนย์แพทย์ใกล้ใจ ๑ งานฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของประชาชนโดยมุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่และได้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ร่วมกับนโยบายของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก “รุก บุก ขยาย” เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชุมชนสันติสุข จำนวน ๑๐๐ ราย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๓๖,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล และอื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ใน ๓ กิจกรรม ได้แก่ การทำประชาคมสุขภาพ  วิเคราะข้อมูล  นำกลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเน้นการจัดการตนเองโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีชุมชน   มีการประกวดเมนูอาหารสุขภาพ    หลังดำเนินการ ๖ เดือนมีการถอดบทเรียนและคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อนำปัญหามาแก้ร่วมกัน
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  ช่วยในการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในชุมชนที่ยั่งยืน  และเสนอให้ยกเลิกการประกวดเป็น สาธิตเมนูอาหารแทน   ปรับระยะเวลาดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
 มติที่ประชุม : อนุมัติ    
โครงการที่ ๘  โครงการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมฯ
    เป็นโครงการของงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลตนเองในโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันอาการปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม หรือโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นภาวะที่ข้อเข่าผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานเกิดการเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินจะเจ็บข้อมีการผิดรูปของข้อเข่า โรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความทรมานแก่ผู้สูงอายุอย่างยิ่ง  ดังนั้น กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เห็นความสำคัญเพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมคือการป้องกันหรือการชะลอ ไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวนานที่สุด ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติตัวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นโดยข้อปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุของข้อต่อและระบบโครงสร้างของร่างกายเราให้ใช้งานได้นานขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและประชานที่เป็นโรคขอเข่าเสื่อม จำนวน ๖๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล   ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี 
 มติที่ประชุม : อนุมัติ    
โครงการที่ ๙  โครงการหนึ่งในใจแพทย์แผนไทยใกล้ใจประชาชน
    เป็นโครงการของงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอาศัยการนำเอาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การออกกำลังกายด้วยกายบริหารฤาษีดัดตน การนวด อบ และประคบด้วยสมุนไพร การรับประทานอาหารตามหลักธรรมชาติบำบัด การทำสมาธิบำบัด การฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ  มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี 
 มติที่ประชุม : อนุมัติ    
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อติดตาม
เรื่องที่ ๑  : รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
    ๑.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ : สรุปแผนดำเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๖๐ (ตามเอกสาร )
    ๒.คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ:รายงานการประชุมการดำเนินงานกองทุนฯ เมื่อ ๒๙ พค.๖๐
    ๓.คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี:สตง.นราธิวาสประสานขอตรวจเอกสารโครงการชมรมบาสเกตบอลปี ๒๕๕๙
    ๔.คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินและติดตาม : ทีมอนุติดตามออกประเมิน ติดตามในเดือนพฤษภาคมจำนวน  ๔ โครงการ 
เรื่องที่ ๒ : กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC )
    ในปี ๒๕๕๙ มีผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ที่เสียชีวิต  ๕ ราย
    การดำเนินงาน LTC ในปี ๒๕๖๐
 ยอดผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ตามเงื่อนไขของสปสช.  จำนวน ๒๔ ราย  (เก่า /ใหม่ )
มีการรับสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ( CG )  เพิ่มอีก ๑๐ คน รวม ของปี ๒๕๕๙ เป็น ๒๐ คน
ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานของ CM  / CG  ให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง    
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ   -
            
        
                                           ปิดการประชุม  ๑๒.๐๐ น.
            นางปะอีซะห์    มะฮามะรีเป็น       บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
            นางตันจุรีย์       ไชยลาภ           ตรวจทานและแก้ไขวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓
เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมกันแล้ว นางสุชาดา พันธ์นรา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : ประธานแจ้งที่ประชุม ไม่มีเรื่องแจ้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับรองรายงานประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑ รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้
ยอดยกมา ๘,๕๑๗,๑๕๒.๙๒ บาท
๑ รายรับ
เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ๑,๘๒๓,๘๕๐ บาทเงินรับคินจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท
รวมรายรับ ๑,๘๒๕,๐๕๐ บาท
๒ รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๑ ๕๒,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๒ ๕๐๒,๘๗๐ บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๓ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๔ ๑๗,๘๗๕ บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๕ ไม่มี
รวมรายจ่ายทั้ง ๕ กิจกรรม เป็นเงิน ๕๗๒,๗๔๕ บาท
คงเหลือเงินกองทุนฯ ๙,๗๖๙,๔๕๗.๙๒ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ : การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน/ภาคประชาชน ๑๑ โครงการ
โครงการที่ ๑ โครงการเสริมสร้างสุขภาพเยาวชนโยใช้กีฬาปันจักสีลัตเป็นสื่อ
โครงการนี้เป็นโครงการของทางชมรมปันจักสีลัต เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งต่อยอดมาเป็นปีที่ ๓ ชุมชนหัวกุญแจเป็นหนึ่งในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน มี
เยาวชนเป็นจำนวนมากที่มีความสนใจในการออกกำลังกายโดยเฉพาะการเล่นกีฬา ซึ่งกีฬาปันจักสีลัตก็เป็นอีกชนิดกีฬา ที่เยาวชนต้องการที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน ช่วยในเรื่องบริหารการหายใจ การบริหารกล้ามเนื้อ ช่วยลดความดันโลหิตสูง ทำให้การทำงานของระบบหัวใจทำงานได้ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นการการเผาผลาญ การขับถ่ายของเสีย บริหารไตให้แข็งแรง และฝึกร่างกายให้มีความอดทน ทำงานหนักได้ไม่เหนื่อยง่าย ไม่เป็นโรคอ่อนเพลีย หากไกลจากยาเสพติด และลดปัญหาการติดเกมของเยาวชนได้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๔๐๙,๔๐๐ บาท โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๔ ช่วงกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปันจักสีลัตเป็นสื่อ (ต่อยอด) เป็นเยาวชนและประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๒๑๑,๓๐๐ บาท (จัดกิจกรรม วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๔ วัน)
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม ปันจักสีลัตบำบัดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ๖๐ คน เป็นเงิน ๘๓,๓๐๐ บาท (จัดกิจกรรม วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ ๑๘.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๔ วัน)
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม พี่สอนน้องโดยใช้กีฬาปันจัสีลัตเป็นสื่อกลุ่มเป้าหมาย ยุวชน/เยาวชน ๔๐ คน เป็นเงิน ๗๒,๑๐๐ บาท (จัดกิจกรรม วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๐๐ ๑๘.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๔ วัน)
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม ปันจักสีลัต ต้านภัยยาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เป็นเงิน ๔๒,๗๐๐ บาท (จัดกิจกรรม ๗ วัน ๖ คืน)
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการต่อยอดเพื่อให้เด็ก เยาวชน คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ มีร่างกายที่แข็งแรง ปรับแก้ในส่วนของค่าวิทยากร หากเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่สามารเบิกค่าอาหารได้ และให้ทบทวนการซื้อครุภัณท์ สามารถซื้อได้ไม่เกิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท/โครงการ
มติที่ประชุม : อนุมัติ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ในการดูแลตนเอง รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังมีทักษะและความรู้ในการดูแลตนเอง รวมทั้งรู้จักการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา จากจำนวนและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ ทำให้การตายลดลง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุ เกิดภาวะพึ่งพา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรืออาจมีอาการสมองเสื่อม ทำให้ต้องอาศัยพึ่งพาเป็นภาระแก่ผู้ดูแล เกิดภาวะทุพพลภาพในที่สุด สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข ผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค และควบคุมให้ภาวะของโรคเหล่านั้นมีอาการคงที่ ไม่กำเริบรุนแรงหรือเสื่อมถอยมากกว่าเดิม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๑๐๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ มีทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับตัวดีขึ้น
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๓ โครงการกายภาพบำบัดพบประชาชน เพื่อให้ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชน กายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพชุมชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อสุขภาวะของประชาชน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถให้บริการกายภาพบำบัดได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรที่มีจำกัด การให้ความรู้และทักษะเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องต้องทางกายภาพบำบัด จะทำให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพดี เป็นการลดภาระของสังคมด้านการรักษาพยาบาล งานกายภาพบำบัดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขยายขอบข่ายงานและความรู้ทางกายภาพบำบัดให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล
สุไหงโก-ลก จำนวน ๑๕๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๕,๕๒๖ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นในโครงการ
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการดูแลตนเอง ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๔ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โครงการนี้เป็นโครงการของโรงเรียนแสงธรรมวิทยา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ และเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้เยาวชนเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีสารเคมีตกค้างและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชนได้ ปัญหาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ณ ตอนนี้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจสุขภาพตนเองชอบนอนดึก และไม่ออกกำลังกาย จนทำให้ร่างกายอ่อนแอติดโรคง่าย และมีเด็กนักเรียนบางกลุ่มนั้น ติดสารเสพติด เช่น บุหรี่ กัญชา น้ำกระท่อมและอื่นๆ ซึ่งมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๒.กิจกรรมทดสอบอาหารและเครื่องสำอางค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐๐ คน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๖๙,๗๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าชุดทดสอบอาหาร
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เยาวชนมีความรู้และเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๕ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
โครงการนี้เป็นโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานควบคุมโรคโรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก จัดเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนัก เห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า มีส่วนร่วมในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ชาวชุมชน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และ รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ชุมชน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในอำเภอสุไหงโก-ลก อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๕๙ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ประกอบกับมีการรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้า ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หลายรายแล้ว ดังนั้นเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิก้า จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. ๒๘ ชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนราชการ ภาคประชาชน โรงเรียน มัสยิด วัด ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น เป็นภาคีเครือข่าย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๗๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อโลชั่นกันยุง ซื้อทรายอะเบท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าวัสดุต่างที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนัก เห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ชาวชุมชน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๖ โครงการอบรมเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่และสารเสพติด
โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้รับรู้โทษ พิษภัยของบุหรี่ และสารเสพติด เยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม เยาวชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นคนดีของสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนอายุ 10-15 ปี จาก ๔ โซนๆละ ๕๐ คน ของ ๒๘ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๕๙,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ โทษพิษภัยของบุหรี่และสารเสพติดเพิ่มขึ้น ออกห่างจากสารเสพติด ลดปัจจัยเสี่ยง ทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นคนดีของครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคม และอยากให้ระบุวันจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๗ โครงการรักและห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ สุขภาพดีมีความสุข ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ปี ๒๕๖๐
โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของชมรมอสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และบริโภคอาหารอย่างถูกหลัก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่และมีคุรภาพภาพชีวิตที่ดี ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในปีที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนต่างๆเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีนี้มีชุมชนที่สนใจร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจาก ๑๕ ชุมชน จำนวน ๘๒๑ คนและ อสม. ๑๐๕ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์สาธิตการออกกำลังกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีทำให้ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่ ดูแล ให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และบริโภคอาหารที่ถูกหลัก และเสนอปรับค่าวิทยากรให้ชัดเจน ให้สอบถามความพร้อมของ ๑๕ ชุมชนที่จะเข้าร่วมอีกครั้ง หากยังไม่พร้อม เห็นควรงดไปก่อน สำหรับชุมชนที่พร้อมก็ให้ลงนามในโครงการด้วย
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ ให้ปรับตามข้อเสนอแนะ
โครงการที่ ๘ โครงการคุณแม่คุณภาพ
โครงการนี้เป็นโครงการของแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามี มีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดได้ถูกต้อง ลดอัตราการตายไม่เกิน ๑๕ ต่อแสนการเกิดมีชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพสามีให้สามารถดูแลมารดาและบุตรได้ถูกต้อง แผนกฝากครรภ์และศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เล็งเห็นปัญหางานอนามัยแม่และเด็กที่จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ้งเน้นให้หญิงมีครรภ์และสามี มีความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนตั้งแต่ครรภ์ การคลอดและหลังคลอดที่ปลอดภัย ทารกน้ำหนักมากกว่า ๒,๕๐๐ กรัม และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมลดอัตราการตายของทารก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์และสามี ๑๒๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดทำคู่มือให้กับมารดา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้หญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลตนเองในระหว่างการตั้งครรภ์ทำให้มารดาและทารกปลอดภัย หญิงตั้งครรภ์คลอดในสถานบริการของรัฐเริ่มขึ้น
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๙ โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มงานสูตินรีเวชและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ลดอัตราการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ให้ลดลงร้อยละ ๕ จากเดิม ลดอัตราการคลอดทารกน้ำหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของมารดา และทารกในครรภ์ หญิงที่มีภาวะโลหิตจางจะมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ในรายที่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเลือดในระหว่างคลอด อีกทั้งยังมีผลกระทบถึงพัฒนาการเด็กและสติปัญญาในการเรียนรู้ต่ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกในอำเภอสุไหงโก-ลก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหางานอนามัยและเด็กอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์ ที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ศูนย์สุขภาพชุมชน ใกล้ใจ ๑ ,๒ จำนวน ๓๐๐ ราย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี สามารถให้หญิงตั้งครรภ์ดูแลตนเองในระหว่างการตั้งครรภ์ได้ และมีความปลอดภัยจากโรคโลหิตจาง ลดการคลอดทารกก่อนกำหนด
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๑๐ โครงการชุมชนสุขภาพดี ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง
โครงการนี้เป็นโครงการของชมรม อสม.เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อประชาชนกลุ่มสตรีในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชากรผู้หญิง อายุ 30-60 ปี จาก ๒๘ ชุมชน จำนวน ๔,๒๖๓ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครี่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มติที่ประชุม : อนุมัติ
โครงการที่ ๑๑ โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เด็ก เยาวชน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๒๕๖๐
โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดขึ้นเพื่อจัดบริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ ภาวะเลือดออกมากภายหลังการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อให้ความรู้ รณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคติดเชื้อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นแนวปฏิบัติของมุสลิมเพื่อการรักษาความสะอาด รวมทั้งช่วยป้องกันและลดปัญหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรค ซิฟิลิส โรคมะเร็ง แผลริมอ่อน และลดความเสี่ยงของ
มะเร็งองคชาติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ประสานทีมงานจากสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ และสาธารณสุขภาคใต้ ซึ่งมีบุคลากร ที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความรู้ ทักษะด้านการขลิบหนังหุ้มปลายแบบ รวมทั้งบูรณาการความรู้ด้านอิสลามและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชนที่มีอายุ ๗ ๑๕ ปี จำนวน ๑๐๐ คน และผู้ปกครอง ๑๐๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าหัตถการขลิบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับบริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส สามารถลดภาวะเสี่ยงของเลือดออก ภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อ
มติที่ประชุม : อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อติดตาม
เรื่องที่ ๑ : รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
๑.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ : รับแผนจากส่วนราชการ ภาคประชาชน รอบที่ ๒ ภายในเดือน มีนาคม นี้ และ ประชุมพิจารณาแผน ช่วงต้นเมษา ๖๐
๒.คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ:ในปีงบประมาณ๒๕๖๐สปสช.แจ้งการลงข้อมูลในโปรแกรมใหม่ เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกและสามารถติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุน ได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี : ไม่มี
๔.คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินและติดตาม : ติดตามประเมิน ๓ โครงการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดการประชุม ๑๒.๐๐ น.
นางปะอีซะห์ มะฮามะรีเป็น บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
นางตันจุรีย์ ไชยลาภ ตรวจทานและแก้ไข

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐   วันที่  ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๐
  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ชั้น ๓
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.
          เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมกันแล้ว นางสุชาดา  พันธ์นรา ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : ประธานแจ้งที่ประชุม   อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับคณะกรรมการกองทุน และแจ้งสภาวะเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก  การมีส่วนร่วมของส่วนราชการที่ช่วยกันดูแลผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑   รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี้
                   ยอดยกมา  ๘,๕๐๗,๕๘๒.๙๒   บาท
        รายรับ                                                 
เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                                    ๑๑๐,๖๓๘.๒๐  บาท
     รวมรายรับ                                             ๑๔,๔๔๒    บาท
       รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๑                           ๔,๘๗๒    บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๒                                  ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๓                                   ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๔                                ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประเภทที่ ๕                               ไม่มี
รวมรายจ่ายทั้ง ๕ กิจกรรม เป็นเงิน                   ๔,๘๗๒             บาท
          คงเหลือเงินกองทุนฯ                                    ๘,๕๑๗,๑๕๒.๙๒    บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ : การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงาน/ภาคประชาชน      โครงการ

โครงการที่ ๑  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ)
          โครงการนี้เป็นโครงการของทางชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านสุขภาพและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักว่าตนเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ทางสังคม อีกทั้งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เอาใจใส่ในการดูแลตนเองตามความเหมาะสม ให้ความสำคัญในการดูแลทางด้านสุขภาพจิตควบคู่กันไปด้วย จากการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางจิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี ผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึ่งกิจกรรมที่ทำจะช่วยให้หายเหงาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจในระดับต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และผู้ที่สนใจ จำนวน ๔๕๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และทางชมรมฯได้สนับสนุนเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๒  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
          โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะรวมกลุ่มเพื่อดูแลผู้สูงอายุมีสุขภาพดี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน ๑๐๐ คน มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ กิจกรรม  ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสุขภาพสมาชิกศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง  กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทางศาสนา เดือนละ ๑ ครั้ง มีทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย(ไม้พลอง ยางยืด โยคะ) เดือนละ ๒ ครั้ง กิจกรรมที่ ๔ อบรมการดูแลสุขภาพและการบำบัดโรคด้วยแผนไทย ปีละ ๑ ครั้ง   กิจกรรมที่ ๕ ป้องกันฟื้นฟูโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง  กิจกรรมที่ ๖ การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งช่วยดูแลช่องปากให้สะอาด ไม่มีการติดเชื้อ ตั้งแต่กิจกรรม ที่ ๑ – ๖ ใช้เวลาดำเนินการรวม ๘ เดือน ทุกกิจกรรมได้มาจากการขอความเห็นจากสมาชิกศูนย์ผู้สูงอายุ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ทั้ง ๖ กิจกรรม จำนวน ๑๒๕,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใน    กิจกรรม
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับตัวดีขึ้น สนใจเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ข้อเสนอแนะ  กิจกรรมที่ ๑ ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมเป็นกิจกรรมคัดกรองสุขภาพ   และกิจกรรมที่ ๒ ปรับชื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจิต แทน
 มติที่ประชุม : อนุมัติ และให้แก้ไขในข้อเสนอแนะ    

โครงการที่ ๓  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติดด้วยกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี ๒๕๖๐
          โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมบาสเกตบอลสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทางเลือกในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง เจ็บป่วยน้อยลง สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเยาวชน ลด ละ เลิก อบายมุขและห่างไกลยาเสพติด เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ดังนั้นทางชมรมฯจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติดด้วยกีฬาบาสเกตบอล ปี ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชายและหญิง จำนวน  ๕๐ คน โดยมี ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลอย่างถูกต้อง ใช้ระยะเวลา ๘ วัน  กิจกรรมที่ ๒ อบรมเยาวชนเรื่องพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๑๘,๑๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวิทยากรไวนิลประชาสัมพันธ์ และซื้อเพิ่มอุปกรณ์กีฬาบาส  บางส่วนเพื่อทดแทนส่วนที่ชำรุด
 คณะกรรมการกองทุนฯ ควรปรับลดค่าวิทยากรให้เป็นแบบเหมาจ่ายต่อวัน แทนการจ่ายรายชั่วโมง และให้แทรกกิจกรรมอบรมเรื่องพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดระหว่างกิจกรรมอบรมบาสเกตบอล
มติที่ประชุม :  อนุมัติ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

โครงการที่ ๔  โครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร
          โครงการนี้เป็นโครงการของโรงเรียนเทศบาล ๓ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับนักเรียน เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจราจรมากขึ้น ฝึกความมีระเบียบให้เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยจราจร ลดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อเป็นสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๓ จำนวน ๗๔๙ คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๓๖,๓๘๐  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ และป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  เพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับกฎจราจรบนถนน และสามารถนำไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๕  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
          โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของโรงเรียนเทศบาล ๓  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ถูกวิธี ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และสามารถดูแลช่องปากได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรม จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มาให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-ประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑,๐๓๒ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๖๒,๗๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับซื้อ ยาสีฟัน แปรงสีพัน แก้วน้ำ ค่าตอบแทนวิทยกร ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี มีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดการปวดฟันในเด็ก
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๖  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน
          โครงการนี้เป็นโครงการของชมรมแบดมินตัน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนที่สนใจเล่นแบดมินตัน ได้เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตันที่ถูกวิธี นำไปสู่สุขภาพพลานัยที่ดี  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีใจรักในการออกกำลังกาย ทำให้เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น พึ่งพาบริการสาธารณสุขน้อยลง เยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม ทางชมรมฯจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เยาวชนและประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๑๒๘,๓๕๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลูกแบดมินตัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และทางชมรมแบดมินตันได้มีการสมทบเงินเข้าจำนวน ๔,๕๕๐ บาท เป็นค่าเครื่องดื่ม
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี  ให้ประชานและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้วิธีการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อที่ถูกวิธี ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๗  โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
          โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มนวดแผนไทย เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย รู้จักการนวดที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำความรู้ที่อบรมไปใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมรู้จักสมุนไพรในการรักษาสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทย ในสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในสังคมเปลี่ยนไปมาก  ซึ่งประชาชน ในชุมชนขาดความสนใจในภูมิปัญญาไทย และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย เจ็บป่วยต่างๆ ในการดูแลสุขภาพแบบแผนไทย ซึ่งการนวดแผนไทยถือเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย การใช้สมุนไพรในการประคบลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ลดการฟกช้ำ ทำให้การไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ทางกลุ่มนวดแผนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดโครงการนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ อายุระหว่าง ๒๐ –๖๐ ปี จำนวน ๒๖ คน จะอบรม ๓ วันๆละ ๖ ชั่วโมง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯจำนวน ๑๙,๖๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่งดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้อย่างถูกวิธีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  นำไปดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและครอบครัว เป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาการนวดไทยและสมุนไพรไทย
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๘  โครงการนวดตนเองกับกายบริหารท่าฤาษีดัดตน  ๑๕ ท่า
          โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่มนวดแผนไทย  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  การนวดเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลรักษาสุขภาพของชนชาติไทย ซึ่งการนวดไทยและกายบริหารท่าฤาษีดัดตนเป็นที่สืบทอดมาช้านานแล้ว เป็นที่ล้ำค่าของคนไทย ที่สั่งสมสืบทอดมาแต่โบราณ คนไทยได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อมีอาการ ปวดเมื่อย เจ็บป่วย รู้จักผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าทางต่างๆ หรือให้ผู้อื่นนวดให้ ด้วยการบีบ นวด ยืด เหยียด ดัดดึงตนเอง หรือรู้ไว้ช่วยเหลือผู้อื่น การนวดเป็นศิลปะของการสัมผัสที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ทำให้รู้สึกสดชื่น ทั้งร่างกายและจิตใจ การนวดตนเองและกายบริหารท่าฤาษีดัดตนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีการพัฒนาการมาเป็นลำดับ และได้ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกระทั่งมีหลักในการปฏิบัติและวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ระหว่างอายุ ๒๐-๖๐ ปี จำนวน ๒๖ คน เปิดอบรม ๓ วันๆละ ๖ ชั่วโมง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๓,๕๕๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
 คณะกรรมการกองทุนฯ มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพโดยไม่จำเป็น
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

โครงการที่ ๙  โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ปี  ๒๕๖๐
          โครงการนี้เป็นโครงการของอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ เน้นเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯในระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนฯในแต่ละปีงบประมาณนั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดทางอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการจึงได้จัดโครงการขึ้นมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
๑.คณะกรรมการบริหารกองทุนฯจำนวน ๑๗ คน    
๒.อนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผน จำนวน ๑๓ คน
๓.อนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ จำนวน ๓ คน  
๔.อนุกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน ๔ คน
๕.อนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล จำนวน ๕ คน         
๖.คณะทำงาน ๗ คน
๗.แกนนำ อสม./คณะกรรมการชุมชน ๒๘ คน       
๘.แกนนำชมรมสร้างสุขภาพ ๑๕ ชมรม
๙.โรงเรียน ๑๒ โรงเรียน , ๖ ศูนย์เด็กเล็ก ๔ แห่ง ,๙ มัสยิด
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ๓๔๓,๑๐๐ บาท แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๘ กิจกรรม
๑.กิจกรรมประชุมซักซ้อมการจัดทำแผน
๒.กิจกรรมประชุมพิจารณาแผนกองทุนฯ ( อนุกรรมการแผน)
๓.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
๔.กิจกรรมประชุม สรุปสถานะการเงิน  รายงานการเงิน (อนุกรรมการฝ่ายการเงิน )
๕.กิจกรรมประชุมและการติดตามประเมินผล (อนุกรรมการฝ่ายติดตาม )
๖.กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนฯ
๗.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานกองทุนฯ
๘.การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานกองทุนฯ
 คณะกรรมการกองทุนฯ  ให้เพิ่มกิจกรรมการประชุมอนุกรรมการ การดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง LTC
 มติที่ประชุม : อนุมัติ     

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อติดตาม
เรื่องที่ ๑  : รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
          ๑.คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ :
๑.๑รายงานการประชุมซักซ้อมการเสนอแผนงานฯ  โครงการ จากส่วนราชการ ภาคประชาชน จัดในวันที่ ๘ – ๙ พย. ๕๙ ณ.ห้องประชุมมหาราช
๑.๒ รายงานการประชุมพิจารณาแผนกองทุนฯ ของอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๕๙  แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม
กิจกรรมประเภทที่ ๑ สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข   ๔ หน่วยงาน  จำนวน  ๒๑ โครงการ เป็นเงิน  ๖๐๖,๖๓๒  บาท  ประกอบด้วย
๑. ร.พ.สุไหงโก-ลก  ๑๖  โครงการ
          ๒. ศสม.๑           โครงการ
          ๓. ศสม.๒            โครงการ
            ศูนย์บริการ       โครงการ
          กิจกรรมประเภทที่ ๒ สนับสนุนกลุ่ชมรม ภาคประชาชน  ๑๕  กลุ่ม / ชมรมจำนวน  ๒๔  โครงการ  เป็นเงิน  ๒,๕๕๓,๕๓๕  บาท ประกอบด้วย
          ๑.ชมรมผู้สูงอายุ           ๒ โครงการ
          ๒.ชมรมปันจักสีลัด         ๑ โครงการ
          ๓.ชมรมวิ่ง                  ๑ โครงการ
          ๔.ชมรมบาสเกดบอล      ๒ โครงการ
          ๕.ชมรมร้านอาหารฯ        โครงการ
          ๖.ชมรมบิ้กไบท์              โครงการ
          ๗.ชมรมอสม.เทศบาลฯ                โครงการ
          ๘.ชมรมนวด                            โครงการ
          ๙.กลุ่มโอโซน                            โครงการ
          ๑๐.สมาคมฮากกา                        โครงการ
          ๑๑.ชมรมเทนนิส                โครงการ
          ๑๒.ชมรมแบดมินตัน                      โครงการ
          ๑๓.ชมรมสายใยรัก                        โครงการ
          ๑๔.โรงเรียนเทศบาล ๓                   โครงการ
          ๑๕.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา                โครงการ
กิจกรรมประเภทที่ ๓ สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์ผู้สูงอายุ  ศูนย์ผู้พิการ    กลุ่ม  ๒๖  โครงการ
เป็นเงิน  ๗๕๓,๙๔๒  บาท  ประกอบด้วย
๑.ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ  จำนวน      โครงการ 
๒ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   ๒๔  โครงการ 
กิจกรรมประเภทที่ ๔  บริหารจัดการกองทุนฯ     โครงการ  เป็นเงิน  ๘๕๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมประเภทที่๕   โรคระบาดและภัยพิบัติ     โครงการ   เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๒.คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ:  ไม่มีเรื่องแจ้ง
          ๓.คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี  :  ไม่มีเรื่องแจ้ง
          ๔.คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินและติดตาม :  ติดตามประเมินผลจำนวน    โครงการ
         
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่นๆ
          ประเด็นเหมาจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
          คุณอุทิศ   ศรนรา :  ในกรณีที่มีการอบรมหลายวัน เสนอเรื่องการเหมาจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรกำหนดอัตราเดียวกัน
          ปลัดเทศบาล : เนื่องจากโครงการมีความหลากหลาย เสนอให้มีความยืดหยุ่น ปรับตามบริบท หรือ ตามโครงการโดยให้คณะกรรมการกองทุนร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม              
                     

                                           ปิดการประชุม  ๑๒.๐๐ น.
                             นางปะอีซะห์    มะฮามะรีเป็น       บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม
นางตันจุรีย์       ไชยลาภ          ตรวจทานและแก้ไข