วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รายงานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโกลก

ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมกันแล้ว นางสุชาดา พันธ์นรา ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุม

เนื่องจากช่วงนี้เกิดอุทุกภัยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกโดยเฉพาะชุมชนริมคลองทั้งหมด เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อยู่ที่สำนักงานเทศบาลฯ และตั้งศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนเทศบาล 1 และ 4 โดยมอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์น้ำ และ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงเรียน ท.4 ดูแลเรื่องอาหาร น้ำสะอาด กองสาธารณสุข ฯ ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2553 วันที่ 21 กันยายน 2553

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เรื่องที่ 1 : รายงานสถานะการเงินของกองทุน ยอดยกมา 2,374,900.85 บาท โดยมีรายรับ-

รายจ่าย ดังนี้

1.จ่ายให้กิจกรรมประเภทที่ 1 จำนวน 1 โครงการคือ

1.1 โครงการเสริมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นเงิน 47,500 บาท

2.จ่ายให้กิจกรรมประเภทที่ 2 จำนวน 1 โครงการคือ

2.1 โครงการจัดทำแผนสุขภาพโดยภาคีการมีส่วนร่วม เป็นเงิน 28,000 บาท

3.จ่ายให้กิจกรรมประเภทที่ 3 จำนวน 1 โครงการ คือ

3.1โครงการเพิ่มทักษะการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก็กขั้นสูง ( งวด 2 )

เป็นเงิน 30,000 บาท

4.จ่ายให้กิจกรรมประเภทที่ 4

4.1 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเอกสาร อาหารว่าง เป็นเงิน 6,500 บาท

4.2 เบิกจ่ายเพื่อไปราชการร่วมงานมหกรรมกองทุนฯที่ มอ.หาดใหญ่ เป็นเงิน 5,230 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,230 บาท

คงเหลืองบประมาณกองทุนฯ 2,271,399.58 บาท

เรื่องที่ 2 : สรุปผลการใช้งบประมาณของกองทุนฯ ประจำ ปี 2553 ระหว่างเดือนตุลาคม

2552 กันยายน 2553

ยอดยกมา 3,714,446.40 บาท โดยมีรายรับ รายจ่าย ดังนี้

1.จ่ายให้กิจกรรมที่ 1 จำนวน 12 โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 380,010 บาท

คิดเป็นร้อยละ 10.54

2.จ่ายให้กิจกรรมที่ 2 จำนวน 8 โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 269,300 บาท

คิดเป็นร้อยละ 7.46

3.จ่ายให้กิจกรรมที่ 3 จำนวน 17โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 521,935 บาท

คิดเป็นร้อยละ 14.47

4.จ่ายให้กิจกรรมที่ 4 จำนวน 13 ครั้ง/ 1โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงิน201,516 บาท

คิดเป็นร้อยละ 5.43

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,372,761 คิดเป็นร้อยละ 36.95

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 1 : การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน / ภาคประชาชน จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่ 1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพสมาชิก อรม. ชุมชนสุไหงโก-ลก

( กลุ่มพายุ ) เป็นโครงการที่ทาง อรม.ชุมชนสุไหงโก-ลก เห็นความสำคัญของสภาวะสุขภาพของสมาชิกซึ่งประกอบธุรกิจ มีวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง รับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วน ไม่ค่อยออกกำลังกาย ไม่ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพสมาชิก อรม. เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิก เพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิก

การดำเนินการทำในกลุ่มสมาชิกอรม. 150 คน โดยโครงการจัดเป็น 2 กิจกรรมคือ

กิจกรรมที่1 คัดกรองภาวะสุขภาพของสมาชิก และ กิจกรรมที่2 อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าอาหารเช้า ( จำนวน 150 คน ) เป็นเงิน 141,000บาท และ ค่าจัดทำเอกสาร/ อุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ( จำนวน 80 คน )

เป็นเงิน 17,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการ แต่ได้ให้ความเห็นในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมว่าถ้าใช้ห้องประชุมโรงแรม ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ อาจเป็นแบบอย่างต่อโครงการอื่นๆที่ต้องการจัดด้วย เสนอให้ใช้ห้องประชุมกองสาธารณสุขฯในวันตรวจ เจาะเลือด และสำหรับกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลแทน ได้มีสมาชิกหลายท่านมีข้อเสนอแนะว่า หากต่อไปกลุ่มนี้สามารถตรวจได้ ต่อไปหากชมรม สมาคม อื่น ๆ จะของบประมาณคงเป็นเรื่องลำบากใจ และไม่สิ้นสุด หากโครงการนี้ผ่านก็จะต้องมีมาตรฐานในการตรวจ โดยอาจยึดระเบียบของทางราชการเป็นหลักฐานเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับทุกกลุ่ม จึงขอให้เจ้าของโครงการได้กลับไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

โครงการที่ 2 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ อ.สุไหงโก-ลก ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.เมืองสุไหงโก-ลก เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อรณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอ ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันโดยกำหนดวันรณรงค์ ถือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ คือ เด็กไทยอายุ 0 5 ปี และเด็กต่างด้าวอายุ 0 15 ปี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีภูมิต้านทานต่อโรคโปลิโอสูงเพียงพอที่จะป้องกันการแพร่เชื้อโปลิโอ ซึ่งมาจากนอกประเทศ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส วัคซีนโปลิโอ จากการได้รับวัคซีนในระดับต่ำ กำหนดเป้าหมายในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอครอบคลุมในเด็กไทย 0 5 ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ในพื้นที่เป้าหมาย

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลและ อสม.ประจำชุมชน ค่าจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ (ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,200 บาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นด้วยในหลักการ และเสนอแนะให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กต่างด้าว ที่ติดตามผู้ปกครองมาใช้แรงงานในพื้นที่ ให้ได้รับวัคซีนโปลิโอด้วย

มติที่ประชุม : อนุมัติ

โครงการที่ 3 โครงการดูแลใส่ใจ ผู้กลับจากประกอบฮัจย์ ปี 2553 ผู้รับผิดชอบ

คปสอ.เมืองสุไหงโก-ลก เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการติดตาม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกิดในระหว่างไปแสวงบุญ นครเมกกะห์ โดยจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มีการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่าง ให้ความรู้ ให้สุขศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ขณะอยู่ในระหว่างการแสวงบุญ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ จัด 2 ช่วง คือ ก่อนไปฮัจย์และหลังกลับจากพิธีฮัจย์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนตำบลสุไหงโก-ลก 100 คน

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตรวจน้ำตาล รวมเป็นเงิน 8,940 บาท

มติที่ประชุม : อนุมัติ

โครงการที่ 3 โครงการรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ ปี 2553

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อในวันเอดส์โลก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้กลุ่มเยาวชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และอำเภอใกล้เคียง ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเอดส์ ผ่านทางสื่อนิทรรศการ โต้วาที ทอร์คโชว์ การตอบคำถาม การประกวดเรียงความ หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยต่อการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักเรื่องการป้องกันและปลอดภัยจากกการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน ทั่วไปจาก อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี อ.ตากใบ อื่น ๆ รวม 2,500 คน

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่ากรรมการ อนุกรรมการ ตัดสิน ค่าใช้จ่ายการจัดประกวด แข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก นิทรรศการ ทอร์คโชว์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน เป็นต้น รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 150,900 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการและมีข้อเสนอแนะ ว่า การจัดกิจกรรมนี้ เป็นสิ่งที่ดี ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยผ่านทางกิจกรรมทั้งหมด ส่วนเงินรางวัลที่ให้ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนร่วมกิจกรรม และต้องค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ประชุม : เรื่องเพื่อติดตาม

เรื่องที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนฯ

- คณะทำงานแผนของกองทุนฯ ได้จัดโครงการ การจัดทำแผนโดยภาคีการมีส่วนร่วมโดยอบรมให้ความรู้ เช่น กลุ่มตัวแทนชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มชมรมออกกำลังกาย โดยมี 3 กลุ่ม เสนอแผนการดำเนินงานที่จะของบประมาณจากกองทุน ปี 2554 จากการรวบรวมมี 20 ชุมชน 3 ชมรม ที่ส่งโครงการเข้าพิจารณาในแผนของกองทุนฯ โดยคณะทำงานแผนจะจัดประชุมพิจารณาแผนทั้งจากภาคส่วนราชการ ภาคประชาชน อีกครั้ง

2. อนุกรรมการฝ่ายเลขาและธุรการ

- ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำรวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ซึ่งต้องใช้ในการดำเนินงานของกองทุน ฯ และได้รวบรวมรายละเอียดโครงการที่ค้างส่งหลักฐาน มีโครงการที่ไม่ได้ส่งใช้หลักฐานทางการเงิน 17 โครงการ และไม่ได้ส่งสรุปผลการดำเนินงาน 14 โครงการ โดยได้ประสานทางวาจากับผู้รับผิดชอบโครงการให้รับดำเนินการ

3. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและการคลัง

- ไม่มีเรื่องแจ้ง

4. อนุกรรมการฝ่ายติดตาม และประเมินผล

- ยังมีข้อจำกัดเรื่องการแจ้งกำหนดการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ของบจากกองทุน ให้คณะกรรมการฝ่ายประเมิน ทราบ ทำให้ไม่ได้ออกไปประเมินโครงการ ตามกำหนด จึงขอเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งกำหนดการที่ชัดเจน ผ่านมาทางฝ่ายเลขา ฯ ทราบและประสานงานให้ฝ่ายประเมินผลทราบด้วย

เรื่องที่ 2 : โครงการมหกรรมเสริมสร้างและคัดกรองสุขภาพจิต อ.สุไหงโก-ลก

(ฉบับปรับปรุง) ได้ปรับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนจากเดิม 100 คน เป็น 40 คน ตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ 6 : วาระอื่น ๆ

เรื่องที่ 1 : การนำเสนอกิจกรรมการเข้าร่วมในงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2553 ที่ศูนย์ประชุม

นานาชาติ มอ.หาดใหญ่

เรื่องที่ 2 :

ผอ.พินัย แนวโน้มทิศทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2554 เน้นไป

ในเรื่องการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต และการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกในชุมชน

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

นางตันจุรีย์ ไชยลาภ บันทึกการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น