วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การคุ้มครองผู้บริโภค


สารบรรณงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ประกาศ
- หลอดไฟฟ้า
- หลอดฟลูออเรสเซ็นต์

ข่าวสารผู้บริโภค
ส.ค.บ.เตรียมคุมเข้มสัญญา ๓ ธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น