วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชื่อชุมชนและประธานชุมชน


ชุมชนและประธานชุมชน

ที่
รหัสชุมชน
ชุมชน
ประธานชุมชน
หมายเลขติดต่อ


๙๖๙๘๐๐๐๑
ชุมชนเจริญสุข
นายถาวร   ชุ่มมงคล
๐๘๙-๖๕๘-๙๖๕๑

๙๖๙๘๐๐๐๒
ชุมชนสันติสุข
นายผาด     คงสม
๐๐-๗๓๖๑-๓๖๖๘

๙๖๙๘๐๐๐๓
ชุมชนท่ากอไผ่
นายอัลวา   มูซอ
๐๘๔-๖๓๒-๑๖๓๗

๙๖๙๘๐๐๐๔
ชุมชนตันหยงมะลิ
นางอัน      ชัยมณี
๐๘๑-๗๔๘-๖๐๐๙

๙๖๙๘๐๐๐๕
ชุมชนโก-ลกวิลเลจ
นายบุญเอิบ จอมสว่าง
๐๘๑-๐๙๔-๙๓๓๙

๙๖๙๘๐๐๐๖
ชุมชนกือบงกาแม
นายสาเหะมาหะมะนอ  สาเหะฆานาปีเยาะ
๐๘-๙๗๓๗-๘๒๔๑

๙๖๙๘๐๐๐๗
ชุมชนหัวสะพาน
นายนิและ   นิเดร์
๐๘๗-๖๓๐-๒๘๘๑

๙๖๙๘๐๐๐๘
ชุมชนจือแรตูลี
นายวัชริศ    เจ๊ะเลาะ
๐๘๑-๕๔๓๓๒๒๑

๙๖๙๘๐๐๐๙
ชุมชนสวนมะพร้าว
นายบรรจง   เดชสงค์
๐๘-๖๒๙๖-๙๑๖๕

๑๐
๙๖๙๘๐๐๑๐
ชุมชนอริศรา
นางบัวจันทร์ เขียวสนุก
๐๘๗-๒๙๕-๘๕๕๑

๑๑
๙๖๙๘๐๐๑๑
ชุมชนมัสยิดกลาง
นายสุฮายมิง  อารง
๐๘๖-๙๖๔-๐๘๓๘

๑๒
๙๖๙๘๐๐๑๒
ชุมชนหัวกุญแจ
นายวรัญธร   มโนจิรานนท์
๐๘๙-๗๓๓-๘๓๕๐

๑๓
๙๖๙๘๐๐๑๓
ชุมชนบาโงเปาะเล็ง
นายซูไฮมิง    บือราเฮง
๐๘๓-๑๘๔-๙๐๑๐

๑๔
๙๖๙๘๐๐๑๔
ชุมชนกูโบร์
นายเจ๊ะบือราเฮม   ดอเลาะ
๐๘๓-๑๘๔-๓๐๑๙

๑๕
๙๖๙๘๐๐๑๕
ชุมชนหลังด่าน
นายเจริญ   เกิดกัณโณ
๐๘๗-๓๘๕-๖๑๔๖

๑๖
๙๖๙๘๐๐๑๖
ชุมชนบาโงปริเม็ง
นายมะมุสเล็ม   ซามะ
๐๘๕-๘๙๕๒-๖๓๖

๑๗
๙๖๙๘๐๐๑๗
ชุมชนเสาสัญญาณ
นายอาแซมะสอรี  มาแจะ
๐๘๕-๐๗๙-๗๑๓๒

๑๘
๙๖๙๘๐๐๑๘
ชุมชนโปฮงยามู
นางเจ๊ะฮานีย๊ะ  นอรอเอ
๐๘๖-๙๖๖-๓๘๑๔

๑๙
๙๖๙๘๐๐๑๙
ชุมชนกือดาบารู
นายวินัย   นาคใหม่
๐๘๓-๑๖๘-๓๓๐๔

๒๐
๙๖๙๘๐๐๒๐
ชุมชนดงงูเห่า
นายณงค์   สุรกำแหง
๐๘๐-๕๔๔๑-๓๗๐

๒๑
๙๖๙๘๐๐๒๑
ชุมชนบือเร็ง
นายยาการิม   อูมา
๐๘๖-๒๘๗-๒๕๐๕

๒๒
๙๖๙๘๐๐๒๒
ชุมชนโต๊ะลือเบ
นายสมชาย  นิยมมุ่งธรรมะ
๐๘๕-๖๗๐๘-๓๒๕

๒๓
๙๖๙๘๐๐๒๓
ชุมชนท่าประปา
นายอิสมะแอ  ยูโซ๊ะ
๐๘๖-๙๕๖๖-๑๔๖

๒๔
๙๖๙๘๐๐๒๔
ชุมชนท่าโรงเลื่อย
นายดอเล๊าะ   เจะแว
๐๘๙-๗๓๔-๗๑๗๐

๒๕
๙๖๙๘๐๐๒๕
ชุมชนหลังล้อแม็ก
นายแวซาเรฟ   อาแว
๐๘๙--๘๗๙-๑๔๙๑

๒๖
๙๖๙๘๐๐๒๖
ชุมชนศรีอามาน
นายมะยูกี  เจ๊ะเล๊าะ
๐๘๙-๖๕๙-๒๖๓๙

๒๗
๙๖๙๘๐๐๒๗
ชุมชนทรายทอง
นายวิชาญ  จันทร์เอิบ
๐๘๙-๕๙๖-๔๖๓๖

๒๘
๙๖๙๘๐๐๒๘
ชุมชนบือเร็งใน
นายอับดุลเลาะ  มะเย็ง
๐๘๑-๕๔๐๕๕๔๕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น