วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ประชากรปี พ.ศ.๒๕๖๐

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๒๓ คน หญิง ๒๑,๘๗๗ คน รวม ๔๑,๕๐๐ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๓,๐๐๓ คน หญิง ๑๕,๔๕๓ คน รวม ๒๘,๔๕๖ คน

 จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๘๕๖ หลัง


เดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๒๐ คน หญิง ๒๑,๙๐๗ คน รวม ๔๑,๕๒๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๘๓ คน หญิง ๑๕,๔๔๕ คน รวม ๒๘,๔๒๘ คน

 จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๘๒๙ หลัง

เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๒๗ คน หญิง ๒๑,๙๐๓ คน รวม ๔๑,๕๓๐ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๖๙ คน หญิง ๑๕,๔๓๓ คน รวม ๒๘,๔๐๒ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๘๑๙ หลัง


ประชากรปี พ.ศ.๒๕๕๙

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๕๘ คน หญิง ๒๑,๘๙๓ คน รวม ๔๑,๕๕๑ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๘๖ คน หญิง ๑๕,๔๒๖ คน รวม ๒๘,๔๑๒ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๗๖๗ หลัง


เดือน หฤศจิกายน ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๖๖ คน หญิง ๒๑,๙๒๑ คน รวม ๔๑,๕๘๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๘๑ คน หญิง ๑๕,๔๓๓ คน รวม ๒๘,๔๑๔ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๕๕๙ หลัง


เดือน กันยายน ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๙๕ คน หญิง ๒๑,๙๒๓ คน รวม ๔๑,๖๑๘ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๙๐ คน หญิง ๑๕,๔๐๘ คน รวม ๒๘,๓๙๘ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๗๓๘ หลัง


เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๘๘ คน หญิง ๒๑,๙๒๙ คน รวม ๔๑,๖๑๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๗๗ คน หญิง ๑๕,๔๑๑ คน รวม ๒๘,๓๕๘ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๖๘๔ หลัง


เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๙๐ คน หญิง ๒๑,๙๕๕ คน รวม ๔๑,๖๔๕ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๖๑๙ คน หญิง ๑๕,๔๑๖ คน รวม ๒๘,๓๗๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๖๖๓ หลัง


เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๒๐,๔๖๙ คน หญิง ๒๑,๐๔๖ คน รวม ๔๑,๕๑๕ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๕๔ คน หญิง ๑๕,๔๑๒ คน รวม ๒๘,๓๖๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๖๕๔ หลัง


เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๔๗ คน หญิง ๒๑,๙๘๕ คน รวม ๔๑,๗๓๒ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๘๔ คน หญิง ๑๕,๔๐๒ คน รวม ๒๘,๓๘๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๖๖๒ หลัง


เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๒๖ คน หญิง ๒๑,๙๔๙ คน รวม ๔๑,๖๗๕ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๗๙ คน หญิง ๑๕,๓๘๘ คน รวม ๒๘,๓๖๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๕๗๗ หลัง


เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๖๗ คน หญิง ๒๑,๙๘๐ คน รวม ๔๑,๗๔๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๙๒ คน หญิง ๑๕,๔๑๕ คน รวม ๒๘,๔๐๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๖๑๔ หลัง

เดือน มกราคม ๒๕๕๙
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๑๖ คน หญิง ๒๑,๙๒๕ คน รวม ๔๑,๖๔๑ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๙๘ คน หญิง ๑๕,๔๐๖ คน รวม ๒๘,๔๐๔ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๖๐๙ หลัง


ประชากรปี พ.ศ.๒๕๕๘


เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๒๘ คน หญิง ๒๑,๙๐๑ คน รวม ๔๑,๖๒๙ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๓,๐๐๒ คน หญิง ๑๕,๓๗๔ คน รวม ๒๘,๓๗๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๕๗๗ หลัง

เดือน กันยายน ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๒๙ คน หญิง ๒๑,๘๖๗ คน รวม ๔๑,๕๙๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๙๑ คน หญิง ๑๕,๓๘๓ คน รวม ๒๘,๓๗๔ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๕๕๘ หลัง

เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๒๙ คน หญิง ๒๑,๘๖๑ คน รวม ๔๑,๕๙๐ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๗๗ คน หญิง ๑๕,๓๘๑ คน รวม ๒๘,๓๕๘ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๕๒๘ หลัง


เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๔๒ คน หญิง ๒๑,๘๖๕ คน รวม ๔๑,๖๐๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๕๙ คน หญิง ๑๕,๓๖๔ คน รวม ๒๘,๓๒๓ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๔๙๕ หลัง


เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๕๑ คน หญิง ๒๑,๘๙๐ คน รวม ๔๑,๖๔๑ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๒๘ คน หญิง ๑๕,๓๗๑ คน รวม ๒๘,๒๙๙ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๔๑๗ หลัง

เดือน เมษายน ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๕๔ คน หญิง ๒๑,๘๘๓ คน รวม ๔๑,๖๓๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๑๓ คน หญิง ๑๕,๓๕๒ คน รวม ๒๘,๒๖๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๙๒ หลัง

เดือน มีนาคม ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๖๒ คน หญิง ๒๑,๘๙๔ คน รวม ๔๑,๖๕๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๑๐ คน หญิง ๑๕,๓๕๗ คน รวม ๒๘,๖๒๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๙๖ หลัง

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๒๖ คน หญิง ๒๑,๙๐๓ คน รวม ๔๑,๖๒๙ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๐๐ คน หญิง ๑๕,๓๓๓คน รวม ๒๘,๒๓๓ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๙๖ หลัง

เดือน มกราคม ๒๕๕๘
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๑๗ คน หญิง ๒๑,๘๕๙ คน รวม ๔๑,๕๗๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๘๐ คน หญิง ๑๕,๓๓๕ คน รวม ๒๘,๒๒๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๗๖ หลัง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชากรปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๔๓ คน หญิง ๒๑,๘๔๗ คน รวม ๔๑,๕๙๐ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๘๐ คน หญิง ๑๕,๓๑๖ คน รวม ๒๘,๑๙๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๕๘ หลัง

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๑๕ คน หญิง ๒๑,๘๔๐ คน รวม ๔๑,๕๕๕ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๗๓ คน หญิง ๑๕,๒๙๑ คน รวม ๒๘,๑๕๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๔๔ หลัง


เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๗๑๕ คน หญิง ๒๑,๘๓๘ คน รวม ๔๑,๕๕๓ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๘๖ คน หญิง ๑๕,๒๙๑ คน รวม ๒๘,๑๕๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๕๓หลัง


เดือน กันยายน ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๘๖ คน หญิง ๒๑,๘๐๘ คน รวม ๔๑,๔๙๔ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๔๕ คน หญิง ๑๕,๒๖๖ คน รวม ๒๘,๑๑๑ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๓๓๘ หลัง


เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๙๑ คน หญิง ๒๑,๗๙๗ คน รวม ๔๑,๔๘๘ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๔๐ คน หญิง ๑๕,๒๔๘ คน รวม ๒๘,๐๘๘ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๒๗๗ หลัง

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๙๔ คน หญิง ๒๑,๘๐๒ คน รวม ๔๑,๔๙๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๓๔ คน หญิง ๑๕,๒๓๐ คน รวม ๒๘,๐๖๔๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๒๔๖ หลัง


เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๘๐ คน หญิง ๒๑,๗๙๖ คน รวม ๔๑,๔๗๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๒๒ คน หญิง ๑๕,๒๑๓ คน รวม ๒๘,๐๓๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๒๑๗ หลัง


เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๖๑ คน หญิง ๒๑,๗๘๕ คน รวม ๔๑,๔๔๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๐๕ คน หญิง ๑๕,๒๐๒ คน รวม ๒๘,๐๐๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๒๐๓ หลัง

เดือน เมษายน ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๕๘ คน หญิง ๒๑,๗๘๗ คน รวม ๔๑,๔๔๕ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๙๔ คน หญิง ๑๕,๒๑๑ คน รวม ๒๘,๐๐๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๑๙๔ หลัง

เดือน  มีนาคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๑๙ คน หญิง ๒๑,๗๘๓ คน รวม ๔๑,๔๐๒ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๙๓ คน หญิง ๑๕,๑๙๓ คน รวม ๒๗,๙๘๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๑๗๑ หลัง

เดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๖๐๖ คน หญิง ๒๑,๗๗๔ คน รวม ๔๑,๒๓๘ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๗๑ คน หญิง ๑๕,๑๖๙ คน รวม ๒๗,๙๔๐ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๑๔๘ หลัง

เดือน  มกราคม ๒๕๕๗
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๕๒๔ คน หญิง ๒๑,๗๑๔ คน รวม ๔๑,๒๓๘ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๗๑ คน หญิง ๑๕,๑๖๙ คน รวม ๒๗,๙๔๐ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๑๒๙ หลัง
ประชากร ปี พ.ศ.๒๕๕๖

เดือน  พฤศจิกายน ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๘๙ คน หญิง ๒๑,๖๙๓ คน รวม ๔๑,๑๘๒ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๕๑ คน หญิง ๑๕,๑๔๘ คน รวม ๒๗,๘๙๙ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๔,๐๕๔ หลัง

เดือน  กรกฏาคม ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๕๑๗ คน หญิง ๒๑,๗๑๙ คน รวม ๔๑,๒๓๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๓๒ คน หญิง ๑๕,๑๖๔ คน รวม ๒๗,๘๙๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๙๙๖ หลัง

เดือน  มิถุนายน ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๕๐๐ คน หญิง ๒๑,๗๒๗ คน รวม ๔๑,๒๒๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๑๔ คน หญิง ๑๕,๑๓๕ คน รวม ๒๗,๘๖๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๙๖๐ หลัง

เดือน  พฤษภาคม ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๕๑๕ คน หญิง ๒๑,๗๑๙ คน รวม ๔๑,๒๓๔ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๒๔ คน หญิง ๑๕,๑๒๙ คน รวม ๒๗,๘๕๓ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๙๓๐ หลัง

เดือน  เมษายน ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๕๐๓ คน หญิง ๒๑,๗๑๔ คน รวม ๔๑,๒๑๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๖๓ คน หญิง ๑๕,๓๕๓ คน รวม ๒๘,๓๑๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๙๐๙ หลัง

เดือน  มีนาคม ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๕๑๓ คน หญิง ๒๑,๗๓๕ คน รวม ๔๑,๒๑๘ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๙๙๑ คน หญิง ๑๕,๓๘๔ คน รวม ๒๘,๓๗๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๙๐๔ หลัง

เดือน  มกราคม ๒๕๕๖
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๗๐ คน หญิง ๒๑,๗๐๓ คน รวม ๔๑,๑๗๓ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๓,๐๒๕ คน หญิง ๑๕,๔๑๘ คน รวม ๒๘,๔๔๓ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๘๕๓ หลัง

ประชากรปี ๒๕๕๕

เดือน  พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๕๑ คน หญิง ๒๑,๖๐๔ คน รวม ๔๑,๐๙๑ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๑๓ คน หญิง ๑๕,๐๖๗ คน รวม ๒๗,๗๘๐ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๘๑๓ หลัง

เดือน  กันยายน ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๔๒ คน หญิง ๒๑,๖๐๔ คน รวม ๔๑,๐๖๔ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๓๙ คน หญิง ๑๕,๐๘๖ คน รวม ๒๗,๘๒๕ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๗๗๓ หลัง

เดือน  กรกฎาคม ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๕๕ คน หญิง ๒๑,๕๙๒ คน รวม ๔๑,๐๔๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๙๑ คน หญิง ๑๕,๑๐๕ คน รวม ๒๗,๘๙๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๗๓๑ หลัง

เดือน  มิถุนายน ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๓๕ คน หญิง ๒๑,๕๗๓ คน รวม ๔๑,๐๐๘ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๙๓ คน หญิง ๑๕,๑๑๖ คน รวม ๒๗,๙๐๙ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๗๑๒ หลัง

เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๔๓๔ คน หญิง ๒๑,๕๙๙ คน รวม ๔๐,๙๙๓ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๑๙ คน หญิง ๑๕,๑๒๘ คน รวม ๒๗,๙๔๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๗๐๔ หลัง

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๓๔๕ คน หญิง ๒๑,๔๖๗ คน รวม ๔๐,๘๑๒ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๖๒ คน หญิง ๑๔,๑๗๐ คน รวม ๒๘,๐๓๒ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๖๒๔ หลัง

เดือนมกราคม ๒๕๕๕
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๓๒๖ คน หญิง ๒๑,๔๓๘ คน รวม ๔๐,๗๖๔ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๘๗๒ คน หญิง ๑๔,๑๘๐ คน รวม ๒๘,๐๕๒ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๖๒๔ หลัง
-------------------------------------------------------------------------------------------
เดือนกันยายน ๒๕๕๔
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๒๘๐ คน หญิง ๒๑,๓๙๕ คน รวม ๔๐,๖๗๕ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๖๓๗ คน หญิง ๑๔,๘๙๙ คน รวม ๒๗,๕๓๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๕๖๓ หลัง

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๒๔๑ คน หญิง ๒๑,๓๖๖ คน รวม ๔๐,๖๐๗ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๖๕๑ คน หญิง ๑๔,๙๐๗ คน รวม ๒๗,๕๕๘ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๕๔๑ หลัง

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๒๒๙ คน หญิง ๒๑,๓๘๒ คน รวม ๔๐,๖๑๑ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๖๗๑ คน หญิง ๑๔,๙๓๖ คน รวม ๒๗,๖๐๗ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๔๕๑๑ หลัง

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๒๒๘ คน หญิง ๒๑,๓๖๘ คน รวม ๔๐,๕๙๖ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๖๘๘ คน หญิง ๑๔,๙๓๘ คน รวม ๒๗,๖๒๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๔๘๔ หลัง

เดือนมีนาคม ๒๕๕๔
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๒๓๗ คน หญิง ๒๑,๓๙๖ คน รวม ๔๐,๖๓๓ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๓๑ คน หญิง ๑๔,๙๘๗ คน รวม ๒๗,๗๑๘ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๔๕๙ หลัง

เดือนมกราคม ๒๕๕๔
จำนวนประชากร ชาย ๑๙,๑๒๖ คน หญิง ๒๑,๒๔๗ คน รวม ๔๐,๓๗๓ คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย ๑๒,๗๕๑ คน หญิง ๑๔,๙๗๒ คน รวม ๒๗,๗๒๓ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑๓,๔๔๐ หลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น